Sẽ lập hệ thống thông tin nhà ở thống nhất trên toàn quốc

Nghị định xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở vừa được Chính phủ ban hành.

Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Theo đó, nghị định quy định việc khai thác, quản lý và xây dựng, sử dụng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, tổ chức trong việc quản lý, xây dựng và sử dụng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở.

Cụ thể, hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở gồm: cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà ở; hạ tầng kỹ thuật CNTT về thị trường bất động sản và nhà ở; hệ thống phần mềm phục vụ khai thác, vận hành, quản lý.

Quá trình thiết lập và xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở được thống nhất trên toàn quốc nhằm cung cấp thông tin cơ bản về thị trường bất động sản và nhà ở cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các chỉ tiêu về thị trường bất động sản và nhà ở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó phải được quản lý và xây dựng thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đảm bảo tính thuận tiện, khoa học cho việc sử dụng và khai thác.

Các cá nhân, tổ chức, cơ qun vi phạm các quy định nêu trên thì tùy theo mức độ, tính chất vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Leave a Reply